fbpx
 

Rekrutacja

Zostań opiekunką osób starszych!

Rekrutujemy kandydatów na opiekunki/opiekunów osób starszych z całej Polski. Nieważne gdzie mieszkasz – zgłoś się do nas!

Proces rekrutacji w IDEAL PFLEGE przebiega bardzo prosto i szybko.
Jeśli tylko chcesz – ofertę pracy możesz otrzymać jeszcze tego samego dnia!

30%

Zgłoś się!

Chcesz wyjechać do Niemiec jako Opiekun/Opiekunka osób starszych to zgłoś się do nas!

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, konsultant personalny IDEAL PFLEGE zadzwoni do Ciebie jeszcze tego samego dnia. A wszystko dlatego, aby jak najszybciej przedstawić Ci konkretną ofertę pracy.

40%

Czekaj na telefon!

Podczas rozmowy telefonicznej konsultant personalny IDEAL PFLEGE:

  • zapyta o Twoje doświadczenie w opiece,
  • sprawdzi Twoją znajomość języka niemieckiego,
  • porozmawia o Twoich preferencjach oraz przedstawi Ci oczekiwania i wymagania naszych Klientów,
  • omówi formalne kwestie dot. zatrudnienia i realizacji zlecenia jako Opiekunka/Opiekun osób starszych w Niemczech.

Pamiętaj!

Jeśli w danej chwili nie możesz rozmawiać (nie masz warunków do spokojnej rozmowy) to poproś o jej przełożenie. Na pewno oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie.

Konsultant personalny prowadząc z Toba rozmowę telefoniczną może wypełnić Twój Kwestionariusz zgłoszeniowy wprowadzając wszystkie otrzymane na Twój temat informacje.
Weryfikacji języka niemieckiego nie musisz się bać – przeprowadzamy ją w taki sposób, aby była dla Ciebie przyjemna i bezstresowa!

60%

Przedstawienie oferty pracy

Konsultant personalny IDEAL PFLEGE po weryfikacji Twoich kwalifikacji i doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego stworzy Twój osobisty Profil Opiekuna/Opiekunki osób starszych w Niemczech. Na tej podstawie przygotuje dla Ciebie oferty pracy najlepiej dopasowane do Twoich umiejętności i preferencji oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Oferta pracy zostanie Ci przedstawiona podczas kolejnej rozmowy telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania z konsultantem personalnym IDEAL PFLEGE.

80%

Podpisanie umowy

Kon­sul­tant per­so­nal­ny, przed­sta­wiając Ci o­fer­tę, o­mó­wi z Tobą rów­nież formal­ne kwe­stie zwią­za­ne z za­trud­nie­niem. Jest to bar­dzo ważny e­lement proce­su rekruta­cji, po­nie­waż tylko po­praw­ność za­trud­nie­nia po­zwa­la na legalny wy­jazd i co za tym idzie Twój spo­kój i bez­pieczeń­stwo podczas re­ali­zacji u­sługi opie­ki u Klien­ta w Niem­czech.

 

Jeżeli przedstawione oferty oraz warunki zatrudnienia będą Tobie odpowiadały, to podpisujemy stosowną umowę.

90%

Organizacja wyjazdu

Kon­sul­tant IDEAL PFLEGE kom­plek­sowo zaj­mu­je się or­ga­ni­zacją Two­je­go wyjaz­du do pracy za gra­ni­cą. Do­stosowu­je ter­mi­ny i trans­port do Two­ich oczekiwań i możliwości oraz wy­ma­gań Klien­ta, dając tym samym moż­li­wość kom­for­tu i wy­go­dy za­rów­no do­jaz­du na miej­sce pracy jak i bez­pieczeń­stwo po­wrotu do domu.

100%

Wyjazd

Wyjazd następuje z miejsca najbardziej dogodnego dla Ciebie. Podczas pracy, Opiekunki i Opiekunowie nigdy nie zostają pozostawieni sami sobie poza granicami kraju. Zawsze mogą liczyć na stałą opiekę zarówno ze strony zespołu IDEAL PFLEGE, jak i koordynatora, którzy służą fachową wiedzą, radą i pomocą.

 

Dołącz do zaufanego grona Opiekunek i Opiekunów osób starszych IDEAL PFLEGE !

Dzięki pracy z zespołem IDEAL PFLEGE Personel Opiekuńczy nie zostanie nigdy pozostawiony sam sobie począwszy od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji, poprzez organizację wyjazdu, pobyt za granicą i na powrocie do domu kończąc.
PolandGerman